Taiwan Provincial CPA Association - CPA ASSOCIATIONS R.O.C.(TAIWAN)

ABOUT US

HomeABOUT USTaiwan Provincial CPA Association
BACK

Taiwan Provincial CPA Association

  • Release date / 2019-01-05
  • Views / 654

Taiwan Provincial CPA Association

 

2016-2019 The 27th
Governor of the Taiwan Provincial CPA Association Board

Standing(left to right):
Lin Kuanzheng, Shi Chuncheng, Wu Mengda(Chairman), Hong Mingzhu, Hsu hsinmin, Zhuo Minzhi, Wei Yuegui(Director), Ann.Shen(Chairman), Li Shumin i(Director), Dai Zuomei(Supervisor), Guo Congda(Chairman), Wu Meilian(Supervisor), Wu Jiajin, Chen Jinyu, Hsu Shunfa(Director)

Seated(left to right):
Yang Songshan, Jiang Zhongyi(Vice Chairman of the Board), Ray Huang(Retiring chairman of the board), Tian Qianlong(Chairman of the Board), Lai Zhaohong(Chief Supervisor), Yang Yongcheng, Liu Jiasong(Vice Chairman of the Board)

Chairman of the Board

Tian Qianlong

Vice Chairman of the Board

Liu Jiasong

Jiang Zhongyi

Yang Yongcheng

Yang Songshan

Director

Zhuo Minzhi

Hsu hsinmin

Hong Liansheng

Shao Zhiming

Wei Yuegui

Hsu Shunfa

Hong Mingzhu

Wu Jiajin

Chen Jinyu

Qiu Sulan

Chief Supervisor

Lai Zhaohong

Supervisor

Guo Zhenyu

Wu Meilian

Zhou Yuxiang

Dai Zuomei